Bahasa: Lain-lain

Garis Panduan & Tatacara Insentif Pengecualian Duti Setem untuk M&A oleh PKS

Pada masa kini, sebahagian PKS adalah terdiri daripada entiti perniagaan kecil di mana 80% daripadanya adalah bersaiz mikro. Entiti kecil ini perlu memperkasakan keupayaan untuk bersaing dalam bidang pembuatan dan perkhidmatan yang semakin menuju ke arah liberalisasi bagi mengelakkan berlakunya kemerosotan syarikat dan untuk bersaing di pasaran antarabangsa.

ii. Penggabungan dan rasionalisasi dengan industri akan membantu membina keupayaan syarikat tempatan, antaranya adalah: 

 • Mendapatkan kakitangan berkualiti atau kemahiran tambahan, pengetahuan tentang industri atau sektor dan perniagaan lain
 • Mengakses dana atau aset berharga untuk pembangunan baru
 • Mengakses pangkalan data pelanggan yang lebih luas untuk meningkatkan pasaran
 • Kepelbagaian produk, perkhidmatan dan prospek jangka panjang perniagaan
 • Mengurangkan kos dan overhed melalui belanjawan pemasaran bersama, peningkatan kuasa beli dan kos yang lebih rendah.


Bagi mengalakkan penggabungan dan pengambilalihan di kalangan PKS, insentif yang bersesuaian ini ditawarkan kepada entiti yang bergabung.


Objektif

Garis panduan ini adalah untuk memberikan aliran proses berkaitan langkah-langkah yang diambil dalam memproses permohonan dan untuk mengesahkan kesahihan pelaksanaan penggabungan dan pengambilalihan syarikat.

 

Warta Kerajaan Persekutuan: Perintah Duti Setem (Pengecualian) (No. 18) 2021

Tempoh masa permohonan inisiatif pengecualian duti setem untuk surat cara berkaitan penggabungan dan pengambilalihan (M&A) PMKS dilanjutkan ke 30 Jun 2022 dan tarikh pelanjutan untuk kelulusan sehingga 31 Disember 2022


 • Pengecualian duti setem ke atas surat cara bagi penggabungan dan pengambilalihan syarikat iaitu:  
  • Kontrak atau Perjanjian untuk penjualan atau pajakan hartanah (termasuk tanah, bangunan, mesin dan peralatan)
  • Surat cara bagi Pemindahan dan Memorandum Persefahaman
  • Pinjaman atau Perjanjian Pembiayaan
  • Perjanjian Penyewaan Pertama
 • Senarai Jenis Sektor Perkhidmatan yang Layak

  Semua sektor ekonomi layak untuk mendapat insentif, termasuk tetapi tidak terhad kepada:

  • Sektor Pembuatan
  • Sektor Pertanian
  • Sektor Perlancongan
  • Sektor Perlombongan dan Kuari
  • Perkhidmatan Perakaunan
  • Perkhidmatan Percukaian
  • Khidmat Perundangan
  • Perkhidmatan Perubatan Pakar
  • Perkhidmatan Pergigian Pakar
  • Perkhidmatan Arkitek
  • Perkhidmatan Kejuruteraan
  • Perkhidmatan Pendidikan Menengah Teknik dan Vokasional
  • Perkhidmatan Latihan Kemahiran
  • Perkhidmatan Kurier
 • Kriteria Kelayakan
  • Kriteria kelayakan adalah seperti berikut:
   • 100% milikan penuh rakyat Malaysia; dan
   • Mempunyai jualan tahunan kurang daripada RM50 juta atau pekerja sepenuh masa kurang daripada 200, seperti dalam definisi PKS untuk sektor pembuatan; atau
   • Mempunyai jualan tahunan kurang daripada RM20 juta atau pekerja sepenuh masa kurang daripada 75, seperti dalam definisi PKS untuk sektor perkhidmatan.
  • Semua permohonan mesti disahkan Status PKS melalui Sistem Pendaftaran Status PKS, platform sistem pendaftaran yang telah dibangunkan oleh SME Corp. Malaysia.
  • Permohonan yang layak dipertimbangkan adalah untuk penggabungan dan pengambilalihan yang dilaksanakan dari 1 Julai 2020 hingga 30 Jun 2021.
 • Inisiatif ini diterajui oleh Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (KUSKOP) dan SME Corp. Malaysia adalah Sekretariat kepada Mesyuarat Jawatankuasa Pengesahan Bersama (JVC).

  Semua permohonan hendaklah dihantar ke SME Corp. Malaysia untuk proses pengesahan. Permohonan hendaklah disemak untuk mengesahkan sama ada proses penggabungan dan pengambilalihan yang sah telah dilaksanakan.

  Permohonan yang layak dan menepati kriteria akan dibentangkan di JVC untuk perakuan dan kelulusan.

  JVC akan dipengerusikan oleh Ketua Setiausaha MEDAC. Anggota mesyuarat JVC adalah seperti berikut:

   

  • Ahli Tetap
   • Kementerian Kewangan (MOF)
   • Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (MEDAC)
   • Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN)
   • Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM)
   • SME Corp. Malaysia


  • Wakil yang Dipanggil Bila Perlu
   • Wakil dari Kementerian, Agensi, Persatuan dan Badan Profesional yang berkaitan, termasuk tetapi tidak terhad kepada, seperti berikut:

    Sektor / Bidang

    Wakil / Badan Berkuasa

    Perkhidmatan Perakaunan

    Institut Akauntan Malaysia (IAM)

    Perkhidmatan Percukaian

    Institut Akauntan Malaysia (IAM)

    Perkhidmatan Perubatan Pakar

    Majlis Perubatan Malaysia (MPM)

    Perkhidmatan Pergigian  Pakar

    Majlis Pergigian Malaysia (MPM)

    Peguambela dan Peguamcara

    Badan Peguam Malaysia

    Perkhidmatan Arkitek

    Lembaga Arkitek Malaysia (LAM)

    Perkhidmatan Kejuruteraan

    Lembaga Jurutera Malaysia (BEM) &
    Institusi Jurutera Malaysia (IJM)

    Perkhidmatan Pendidikan Menengah Teknik dan Vokasional

    Kementerian Pendidikan (KPM)

    Perkhidmatan Latihan Kemahiran

    Kementerian Sumber Manusia (KSM), Pembangunan Sumber Manusia Berhad (PSMB) atau  Kementerian Pendidikan (KPM)

    Perkhidmatan Kurier

    Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM)

    Pembuatan

    Persekutuan Pengilang-Pengilang Malaysia (FMM)

    Pelancongan

    Kementerian Perlancongan, Seni dan Budaya (MOTAC)

    Pertanian

    Kementerian Pertanian dan Industri Makanan (KPIM)

    Lain-lain

    Ahli lain yang difikirkan tepat dan sesuai oleh JVC

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    • Entiti perniagaan boleh bergabung daripada pelbagai sektor tetapi dari disiplin yang berkaitan.
    • Dalam mesyuarat JVC, badan kawal selia akan diminta untuk menentusahkan permohonan dengan lebih lanjut.
    • Setelah mendapat kelulusan/penolakan daripada JVC, MEDAC akan mengeluarkan surat untuk memaklumkan kelulusan/penolakan permohonan kepada pemohon. Sekiranya ditolak, pemohon boleh menghantar semula permohonan.
    • Pemohon yang berjaya hendaklah menyerahkan surat cara yang boleh dikenakan duti dan layak bersama salinan surat kelulusan kepada LHDN bagi mendapat kelulusan insentif. Setelah mendapat kelulusan daripada LHDN, pemohon akan mendapat perakuan sijil setem.

   

 • Jenis Penggabungan & Pengambilalihan yang Layak

   

  PILIHAN 1

  a. Dua entiti perniagaan bergabung menjadi satu entiti perniagaan baharu

  pilihan1

  Senario:
  Entiti Perniagaan A bergabung dengan Entiti Perniagaan B untuk      menjadi Entiti Perniagaan C yang baharu. Kedua-dua entiti perniagaan individu A & B akan dibubarkan untuk membentuk entiti perniagaan C. Untuk menikmati insentif tersebut, entiti perniagaan A & B yang ada perlu dibubarkan untuk membentuk entiti perniagaan C.

  Ini terpakai untuk semua perniagaan milikan tunggal, perkongsian, LLP dan syarikat sendirian berhad dalam sub-sektor atau bidang perkhidmatan yang layak.

   

  b. Senarai semak dokumentasi untuk aktiviti penggabungan:

  • Memorandum persefahaman (MOU) atau kontrak sah antara pihak yang berkepentingan untuk mengesahkan proses penggabungan
  • Notis penamatan untuk perniagaan berdaftar bagi perniagaan milikan tunggal, perkongsian (Borang C), LLP atau syarikat sendirian berhad
  • Sijil Pemerbadanan Syarikat Persendirian (Borang 9)
  • Akaun beraudit atau pengurusan terkini entiti perniagaan sedia ada
  • Lesen / permit / kelulusan yang baharu dari Kementerian & Agensi, badan profesional, lembaga kawal selia dan persatuan di bawah entiti baharu
  • Salinan maklumat korporat terkini (maklumat perniagaan / maklumat LLP / maklumat syarikat) dan carta organisasi entiti perniagaan

   

  PILIHAN 2

  a. Penggabungan dua atau lebih entiti perniagaan

  pilihan2
  Senario:
  Entiti perniagaan A mengambil alih entiti perniagaan B untuk menjadi entiti perniagaan A yang baharu yang lebih besar. Entiti perniagaan B perlu dibubarkan bagi membolehkan entiti perniagaan A layak untuk mendapatkan insentif ini. Ini terpakai untuk semua perniagaan milikan tunggal, perkongsian, LLP dan syarikat sendirian berhad dalam sub-sektor atau bidang perkhidmatan yang layak.

   

  b. Senarai semak dokumentasi untuk aktiviti pengambilalihan:

  • Memorandum persefahaman (MOU) atau kontrak sah antara pihak yang berkepentingan untuk mengesahkan proses pengambilalihan
  • Notis penamatan untuk perniagaan berdaftar bagi perniagaan milikan tunggal, perkongsian (Borang C), LLP atau syarikat sendirian berhad
  • Akaun beraudit atau pengurusan terkini entiti perniagaan sedia ada
  • Lesen / permit / kelulusan yang baharu dari Kementerian & Agensi, badan profesional, lembaga kawal selia dan persatuan di bawah entiti baharu
  • Salinan maklumat korporat terkini (maklumat perniagaan / maklumat LLP / maklumat syarikat) dan carta organisasi entiti perniagaan

   

   

 • Carta Aliran Proses

  cartalir

HUBUNGI KAMI

Perbadanan Perusahaan Kecil dan Sederhana Malaysia
(SME Corp. Malaysia)

Tingkat 6, SME 1, Blok B 
Platinum Sentral
Jalan Stesen Sentral 2 
Kuala Lumpur Sentral
50470 Kuala Lumpur

Talian Info: 1-300-30-6000
Talian Faks: 03-2775 6001
Emel: info[at]smecorp[dot]gov[dot]my

 

Borang Maklumbalas

PAUTAN AGENSI

  medac  
Tekun2 SKM1
output onlinepngtools Logo UDA smebank
logo bankrakyat pernas  PUNB
   aim  

 

MENGENAI KAMI
POLISI

PKS di Malaysia

Prestasi PKS & Tinjauan

Dasar Keusahawanan Nasional 2030 (DKN2030)

Polisi PKS

PROGRAM
INISIATIF
PANDUAN
SUMBER
HUBUNGI KAMI