Bahasa: Lain-lain

RMKe-11

Lembaran Fakta PKS dalam RMKe-11
"Pertumbuhan pada Orang Berpandukan konsep"

Maklumat Penting

RMKe-11 yang dibentangkan oleh YAB Perdana Menteri pada 21 Mei 2015 adalah berpandukan strategi lautan biru memberi tumpuan kepada cepat menyampaikan kesan yang tinggi ke atas modal dan ekonomi rakyat pada kos yang rendah kepada Kerajaan.

   RMKe-11 RMKe-10 
 Perbelanjaan Pengurusan  RM1.289 trillion  RM1.031 trillion
 Perbelanjaan Pembangunan  RM260 billion  RM223.6 billion


Pertumbuhan KDNK dijangka berpurata 5-6% dalam tempoh rancangan itu berdasarkan kepada permintaan domestik yang kukuh dan berkembang permintaan luar. Pertumbuhan ini dijangka dipacu oleh peningkatan yang ketara dalam produktiviti dan pergantungan kurang pada input daripada modal dan buruh.


Empat strategi untuk mengukuhkan asas-asas ekonomi dan mengekalkan kestabilan ekonomi ialah: Membuka kunci potensi produktiviti bagi memastikan pertumbuhan yang mampan dan inklusif; Menggalakkan pelaburan untuk menerajui pertumbuhan ekonomi; Meningkatkan eksport untuk memperbaiki imbangan perdagangan; dan Meningkatkan fleksibiliti fiskal untuk memastikan kedudukan fiskal mapan.
Kunci Fakta & Rajah
  2015 2020
Pertumbuhan KDNK 4.5- 5.5 % 5.0 -6.0 %(RMKe-11)
Pendapatan Negara Kasar (PNK) Per kapita  RM36,937
(USD10,196)
RM54,100
(USD15,690)
Defisit fiskal kepada KDNK 3.2% 0.6%
Kerajaan Persekutuan. Hutang kepada nisbah KDNK 53.3% 43.5%
Kadar Inflasi 2.0 - 3.0 % 2.5 – 3.0% (RMKe-11)
Kadar Pengangguran 2.9% 2.8%
Purata Bulanan Pendapatan Isi Rumah RM6,141 (2014) RM10,540
Purata Pendapatan Bulanan Isi Rumah RM2,537 (2014) RM5,270
Produktiviti Buruh (%) 2.8% 3.7%
Pekali Gini 0.401 (2014) 0.385
Kadar Penyertaan Tenaga Buruh Wanita 53.6% (2014) 59.0%
Indeks Kesejahteraan Malaysia (MWI) - 1.7% (RMKe-11)

  Purata Kadar Pertumbuhan Tahunan (%)
  RMKe-10
(2011 - 2015)
RMKe-11
(2016 - 2020)
KDNK Sebenar 5.3 5.0 - 6.0
Perkhidmatan 6.3 6.9
Pembuatan 4.8 5.1
Pembinaan 11.1 10.3
Pertanian 2.4 3.5
Perlombongan dan Kuari 0.9 1.3

    Purata Kadar Pertumbuhan Tahunan  (%)
  RMKe-10
(2011 - 2015)
RMKe-11
(2016 - 2020) 
KDNK Sebenar 5.3  5.0 - 6.0
 Perbelanjaan Swasta  8.3  7.2
  • Penggunaan Swasta 
7.1  6.4 
  • Pelaburan Swasta 
12.6  9.4 
 Perbelanjaan Awam 4.8  3.3 
  • Pengunaan Awam 
5.5  3.7 
  • Pelaburan Awam
4.0  2.7 
 Eksport Barangan & Perkhidmatan 2.1  2.1 
 Import Barangan & Perkhidmatan 3.8 2.3
6 Teras Strategik RMKe-11
6 thrust
6 Pertukaran Permainan dalam tempoh RMKe-11
1. Membuka kunci potensi produktiviti

• Pendekatan kepada produktiviti akan beralih daripada kerajaan bergerak ke arah tindakan yang disasarkan di seluruh sektor awam, peserta industri dan perusahaan individu dengan juara dikenal pasti sebagai model peranan.

• Produktiviti pekerja meningkat daripada RM77,100 bagi setiap pekerja pada tahun 2015 untuk RM92,300 pada tahun 2020.2. Isi rumah Meningkatkan B40 ke arah masyarakat kelas pertengahan

• Saiz dan komposisi masyarakat kelas menengah akan meningkat kepada 45% bahagian pada tahun 2020 (2015: 40%).

• Min pendapatan isi rumah B40 akan berganda kepada RM5,270 pada 2020 berbanding RM2,537 pada 2014.

• B40 ahli keluarga yang berpendidikan tinggi meningkat daripada 9% pada tahun 2014 kepada 20% pada tahun 2020.

• saham Pendapatan B40 kepada pendapatan isi rumah negara meningkat daripada 16.5% pada tahun 2014 kepada 20% pada tahun 2020.3. Membolehkan diterajui industri Pendidikan Teknik dan Vokasional dan Latihan (TVET)

• Mengharmonikan dan memperkemaskan bagaimana sistem itu kini mengendalikan untuk mengurangkan pemecahan merentasi pelbagai pihak berkepentingan awam dan swasta.

• 60% daripada 1.5 juta pekerjaan yang diwujudkan akan memerlukan kemahiran TVET berkaitan

• Meningkatkan pengambilan tahunan secara beransur-ansur daripada 164,000 pada tahun 2013 kepada 225,000 pada tahun 2020.4. Memulakan pertumbuhan hijau

• Satu anjakan dari "tumbuh pertama, membersihkan kemudian" model pembangunan ke arah satu yang views berdaya tahan, rendah karbon, sumber yang cekap dan pembangunan inklusif sosial sebagai pelaburan awal5. Menterjemahkan inovasi kepada kekayaan

• Pengukuhan modal hubungan dengan meningkatkan kerjasama di kalangan pihak yang berkepentingan. Inovasi yang akan disasarkan kepada perusahaan dan peringkat masyarakat.6. Melabur di bandar-bandar yang kompetitif

• Pelan Induk daya saing City akan dibangunkan pada mulanya untuk empat bandar raya utama, berdasarkan prinsip-prinsip utama yang meningkatkan kesesuaian untuk didiami dan merangsang pertumbuhan ekonomi.
Transformasi Perkhidmatan Awam Untuk Produktiviti
rmke11
Langkah-Langkah Untuk PKS Dalam RMKe-11
Strategi Langkah 
S1: Meningkatkan produktiviti melalui automasi dan inovasi dengan menggalakkan peningkatan penggunaan ICT & meneruskan Pengkomersialan Teknologi Platform (TCP) dan program Inovasi Inclusive i) Meningkatkan produktiviti melalui automasi dan inovasi:

- Menggalakkan PKS untuk menerima pakai automasi dalam proses pengeluaran dan perkhidmatan perniagaan.

- Menggalakkan penggunaan ICT yang lebih besar, terutamanya dalam operasi perniagaan, pengurusan rantaian bekalan, dan sistem penghantaran.

ii) Teruskan pelaksanaan dua program berimpak tinggi, iaitu TCP dan Inovasi Inclusive.

S2.Memperkukuhkan pembangunan modal insan dalam PKS dengan Latihan Semula dan peningkatan kemahiran pekerja melalui perkongsian industri Memperkukuhkan pembangunan modal insan dalam PKS:
i) Memperkukuh kurikulum TVET dengan input yang lebih besar daripada industri untuk melengkapkan pekerja dalam PKS dengan kemahiran yang betul.

ii) Tingkatkan latihan semula dan peningkatan kemahiran pekerja bagi membolehkan mereka untuk mengisi pekerjaan yang lebih tinggi-membayar.

iii) Memastikan peserta baru ke dalam keperluan industri tenaga kerja bertemu dan mewujudkan budaya keusahawanan dalam masyarakat.

S3: Meningkatkan kemudahan menjalankan perniagaan dengan memudahkan proses pembentukan dan memformalkan perniagaan serta meningkatkan kemudahan akses kepada pembiayaan i) Memudahkan proses untuk pembentukan dan memformalkan perniagaan melalui integrasi berterusan MyCoID dan BLESS (HIP 1 ).

ii) Melibatkan pakar-pakar industri dalam penyediaan cadangan, terutamanya untuk aktiviti teknologi dan inovasi untuk meningkatkan akses kepada pembiayaan.

iii) Program Rakan Pelaburan PKS (SIP) juga akan memperkenalkan cara baru pembiayaan bagi syarikat peringkat awal dengan menggabungkan pembiayaan ekuiti dan pinjaman.

iv) Menggalakkan PKS untuk mengumpulkan sumber, menggunakan perkhidmatan perkongsian, dan membeli input, bahan-bahan mentah dan perkhidmatan secara pukal untuk mengurangkan kos.

S4: permintaan yang semakin meningkat bagi produk dan perkhidmatan PKS dengan mengkaji semula dasar-dasar bagi perolehan daripada PKS dan menggalakkan PKS untuk mendapatkan piawaian dan pensijilan untuk meningkatkan eksport antarabangsa i) Peningkatan permintaan untuk produk dan perkhidmatan PKS

- Kajian dasar Kerajaan mengenai perolehan dari PKS yang berdaya saing untuk meningkatkan permintaan bagi produk dan perkhidmatan tempatan yang berkualiti tinggi.

- Menggalakkan perolehan produk PKS tempatan dengan GLC dan MNC dan juga melabur dalam program pembangunan pembekal.

- Memanfaatkan pendekatan konsortium itu untuk mengambil kesempatan daripada peluang-peluang pasaran bagi pesanan yang besar.

ii) Menggalakkan PKS untuk mematuhi piawaian antarabangsa & CERT.

iii) Skala timbul Eksport (GoEx) Program Going untuk membantu PKS untuk menceburi bidang eksport.

S5: Mewujudkan juara negeri sendiri melalui Program Pemangkin untuk membina PKS berprestasi tinggi ke peserta serantau dan antarabangsa.  Program Pemangkin untuk menghapuskan halangan dan memberi bantuan kepada PKS yang berpotensi untuk menjadi juara negeri sendiri. Pemilihan PKS adalah berdasarkan kepada kriteria yang telus dan jelas untuk mengenal pasti potensi tertinggi PKS dan pertumbuhan yang paling layak.

S6: Membangunkan PKS di Sabah dan Sarawak dengan mengukuhkan infrastruktur, menggalakkan pengembangan pasaran melalui e-dagang, mengurangkan kos menjalankan perniagaan dan meningkatkan jangkauan bantuan kerajaan. i) Keutamaan akan diberikan kepada pembangunan infrastruktur di Sabah dan Sarawak, termasuklah perlindungan meningkat dan kualiti rangkaian telekomunikasi, bekalan elektrik dan air serta sambungan pengangkutan di negeri-negeri.

ii) Menggalakkan PKS untuk mengembangkan pasaran mereka dengan menggunakan e-dagang, pengkomputeran awan, dan crowdsourcing untuk pembiayaan.

iii) peraturan-peraturan ulasan untuk mengurangkan kos menjalankan perniagaan dan meningkatkan jangkauan bantuan kerajaan kepada PKS di Sabah dan Sarawak.

Langkah-langkah lain yang berkaitan dengan PKS
Teras Strategik Langkah-langkah Berkaitan
Meningkatkan inklusif terhadap masyarakat yang saksama i) Menyediakan pembiayaan dan latihan untuk B40 isi rumah untuk menceburi bidang keusahawanan

ii) Meningkatkan produktiviti petani, nelayan dan pekebun kecil melalui penggunaan teknologi moden

iii) Menggalakkan penggunaan ICT untuk meningkatkan akses pasaran dengan perusahaan mikro.

iv) Meningkatkan program keusahawanan bersepadu yang merangkumi pakej pembangunan keusahawanan bersepadu dari awal-up untuk penempatan produk pasaran.

Mempercepatkan pembangunan modal insan bagi sebuah negara maju i) Meningkatkan kecekapan pasaran buruh untuk mempercepatkan pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan produktiviti dan pengurusan pekerja asing buruh

ii) Transformasi TVET untuk memenuhi permintaan industri dengan meningkatkan kualiti dan penyampaian program TVET. Di samping itu, TVET yang akan dijenamakan semula untuk meningkatkan keberkesanan

Memperkukuhkan infrastruktur untuk menyokong ekonomi pengembangan i) Menjayakan pertumbuhan logistik dan meningkatkan kemudahan perdagangan

ii) Menggalakkan penggunaan tenaga yang berterusan untuk menyokong pertumbuhan

Implikasi PKS
RMKe-11 akan memberi tumpuan kepada pembangunan PKS yang berdaya tahan dan mapan untuk mencapai pertumbuhan inklusif dan seimbang. Sumbangan PKS dalam semua sektor dijangka meningkat kepada 41% daripada KDNK pada tahun 2020 dengan kadar pertumbuhan tahunan purata sebanyak 9.3%. Pembangunan PKS dalam tempoh RMKe-11 adalah berdasarkan kepada Pelan Induk PKS (2012-2020) inisiatif iaitu pelaksanaan 6 Program Berimpak Tinggi dan inisiatif sokongan Rancangan lain.

HUBUNGI KAMI

Perbadanan Perusahaan Kecil dan Sederhana Malaysia
(SME Corp. Malaysia)

Tingkat 6, SME 1, Blok B 
Platinum Sentral
Jalan Stesen Sentral 2 
Kuala Lumpur Sentral
50470 Kuala Lumpur

Talian Info: 1-300-30-6000
Talian Faks: 03-2775 6001
Emel: info[at]smecorp[dot]gov[dot]my

 

Borang Maklumbalas

PAUTAN AGENSI

  medac  
Tekun2 SKM1
output onlinepngtools Logo UDA smebank
logo bankrakyat pernas  aim

 

MENGENAI KAMI
POLISI

PKS di Malaysia

Prestasi PKS & Tinjauan

Dasar Keusahawanan Nasional 2030 (DKN2030)

Polisi PKS

PROGRAM
INISIATIF
PANDUAN
SUMBER
HUBUNGI KAMI